Preguntes freqüents (FAQ)

Què és Foro Capital Pymes?

 • Foro Capital Pymes permet a les empreses PIME que ho requereixin, presentar el seu projecte empresarial a la comunitat inversora, corporativa i financera, nacional i internacional, amb l'objectiu d'obtenir finançament per a projectes de creixement com, per exemple, internacionalització, ampliació de maquinària, nous llançaments, etc.

Com funciona Foro Capital Pymes?

 • Les empreses interessades a presentar el vostre projecte envien el formulari WORD amb les dades necessàries per poder fer una avaluació del projecte.
 • Amb la informació del formulari, amb la presentació presencial per part de la pròpia empresa i amb informació addicional procedent d'altres fonts, un comitè d'experts acadèmics, empresaris i tècnics selecciona els projectes que seran presentats al Fòrum.
 • Les empreses seleccionades fan uns workshops que els seran molt útils per preparar el camí que han decidit emprendre, així com la presentació en format Power Point del dia del Fòrum.
 • Foro Capital Pymes convoca els inversors i es fa la reunió de presentació de cadascuna de les empreses als inversors. Cada empresa disposa de 15 minuts, ia cada fòrum es presenten de 8 a 10 empreses.
 • El contacte directe o personal entre empreses i inversors pot començar el mateix dia del fòrum o després d'aquest, en funció del criteri dels mateixos inversors.
 • A partir de l'endemà del Fòrum, la funció de Foro Capital Pymes és purament de suport en el cas de ser requerit, perquè els contactes ja es realitzen de forma directa i confidencial entre empreses i inversors.
 • De totes maneres, el fòrum habilita una intranet per als inversors on es troben totes les presentacions i els resums executius de les empreses.

Quines empreses hi poden participar?

 • El Fòrum està concebut per empreses pime consolidades que tinguin més de 5 anys d'antiguitat, facturin un mínim d'1 milió d'euros i tinguin projectes per créixer.

Què passa si la meva empresa no compleix els requisits?

 • El factor determinant és que l‟empresa tingui un pla de creixement, ja sigui una nova línia de negoci, un pla d‟internacionalització, compra de nous actius, crear una spin-off, etc. Si no es factura 1 milió o no tenen 5 anys d'antiguitat, el projecte pot ser igualment seleccionat.

Quants inversors acudeixen a cada fòrum?

 • A les més de 20 edicions de Foro Capital Pymes, hi han acudit un total de 350 inversors privats tots amb capacitat d'inversió a partir de 500.000 € per projecte. A cada fòrum hi sol haver una assistència d'entre 35 i 45 persones. NO és un fòrum massiu sinó restringit per invitació i molt confidencial.

Quin cost té participar al Foro Capital Pymes?

 • Enviar una proposta no té cap cost i el procés és absolutament confidencial. Únicament les empreses que seleccionades per presentar la seva proposta al Fòrum suportaran els costos que s'indiquen al formulari d'inscripció, en concepte de taxa de presentació. En cas de tancament de l'operació de finançament, s'acorda una quota d'èxit sobre els capitals obtinguts (success fee).

Quines garanties d'èxit m'ofereix el Foro Capital Pymes?

 • Un 65% de les empreses entren en contacte amb inversors.
 • Un 50% de les empreses emprèn negociacions amb inversors.
 • 1-2 empreses de cada fòrum estan tancant acords per a l'ampliació de capital o préstec participatiu que els permetrà emprendre els seus projectes.

Per què Foro Capital Pymes és diferent d'altres fòrums?

 • Hi ha múltiples fòrums d'inversors per finançar start-ups, és a dir, empreses en fase inicial de desenvolupament; la inversió en fases inicials d'aquestes empreses pot aportar rendibilitats molt altes, però suposen un elevat risc per al capital invertit.
 • Per contra, Fòrum Capital Pymes s'adreça a empreses que ja han validat el seu model de negoci, amb mercats i clients, amb una història al darrere, i que es volen expansionar; per tant, la rendibilitat esperada per projecte, sent alta, no assolirà els nivells possibles de les start-ups, però el risc que s'assumeix per projecte és certament menor.

Quins avantatges ofereix a les PIMES espanyoles?

 • El principal avantatge que el Foro Capital Pymes ofereix a una empresa és la possibilitat d'obtenir fons propis per finançar els seus projectes de creixement.
 • En segon lloc, la incorporació d‟un inversor o un conjunt d‟inversors externs aporta nous punts de vista, impulsa la professionalització de la gestió del negoci, pot facilitar sinergies, coneixements del sector, de nous mercats. En definitiva, a més de l?aportació financera, l?inversor aporta valor a la companyia.
 • En tercer lloc, la presentació del projecte al Foro Capital Pymes permet a les companyies entrar en contacte directe no només amb la comunitat d'inversors potencials, sinó també amb altres institucions, entitats i organismes de diversa índole que us permetran tenir accés a noves oportunitats .
 • Finalment, cal valorar que el procés ha estat dissenyat i estudiat per obtenir els millors resultats en el mínim temps possible, de manera que es pugui actuar de la forma més eficient; a més, el format del Fòrum permet plantejar la coinversió com una via de finançament des del primer moment.
 • Un altre avantatge del procés és l'absoluta confidencialitat en totes les fases del procés.

Quins avantatges ofereix als Inversors?

 • Els inversors tenen accés directament i pràctica a una sèrie de projectes que han estat preseleccionats en funció d'uns criteris coneguts prèviament; i no només accedeixen al projecte en si, sinó també de manera personal als màxims responsables dels projectes esmentats.
 • El fòrum permet el contacte directe entre els inversors i les empreses, a partir del moment de la presentació.

Quina aportació de valor representa Foro Capital Pymes?

 • Moltes PIMES espanyoles tenen projectes interessants de creixement que, òbviament, necessiten finançament. El finançament bancari tradicional està sotmès a una sèrie de limitacions, tant econòmiques o de gestió, que sovint són resultat de l'ús generalitzat que s'ha fet del finançament bancari com a principal font de recursos de les empreses.
 • Per tant, una via molt convenient per finançar els nous projectes és l'obtenció de recursos propis procedents d'inversors que mostren la seva confiança en aquells projectes i empreses.
 • Aquesta via permetrà bàsicament augmentar els fons propis d'una companyia, amb els efectes positius directes que això té, i també facilitarà indirectament que el flux de recursos bancaris pugui continuar sent fluid, en base a la disminució del palanquejament de la companyia.
 • En definitiva, l'aportació de recursos propis per part dels inversors tindrà un efecte multiplicador important sobre les possibilitats de finançament per al creixement i el desenvolupament d'una companyia.

Quines empreses i quins projectes no es poden presentar?

 • No es poden presentar les empreses que no puguin ser conceptuades com a PIMEs en el sentit general del terme, o que no acreditin haver superat la fase de posada en marxa.
 • No es poden presentar projectes que no es defineixin com a projecte d'inversió per créixer amb entrada de fons propis; és a dir, no són objecte del Foro Capital Pymes les desinversions, les vendes d'empreses o canvis a la propietat, les fusions o absorcions d'empreses que no impliquin noves inversions, les reestructuracions de passiu i fons propis de les empreses, o les reestructuracions de finançament extern de les companyies, processos tots ells que tenen altres vies a què Foro Capital Pymes pot redirigir, però que no formen part de la seva activitat directa.

Quins inversors poden assistir als fòrums?

 • Poden assistir-hi tots aquells inversors que ho desitgin i que manifestin el seu interès per poder invertir una quantitat entre 500 mil i 3 milions d'euros per projecte, sempre que es registrin i es comprometin a mantenir la confidencialitat en relació amb tota la informació sobre els projectes que se'ls confiï.
 • El fòrum té registrats els inversors nacionals i internacionals més importants: Family Office, Venture Capital, Capital Risc, corporatius, etc.

Qui està darrere de Foro Capital Pymes?

 • La creació del Foro Capital Pymes ha estat promoguda per KeiretsuForum, Empresaris de Madrid (CEIM i Cambra Madrid) i Cambra de Comerç de Barcelona. Són cofundadors del Foro Capital Pymes els senyors Miquel Costa, actual president i Xavier Casares, tots dos amb una dilatada i productiva trajectòria en el camp de la promoció i desenvolupament d'empreses en diferents àmbits.
 • Col·laboren amb Foro Capital Pymes les entitats següents: Barcelona Activa, CaixaForum Madrid, MAB, Madrid Network, ENISA, Cambra de Comerç de Barcelona, ​​Parc Tecnològic del Vallès, Borsa de Barcelona, ​​Institut Català de Finances (ICF), AVALIS de Catalunya sgr., Invercaria -Junta d'Andalusia, BizBarcelona, ​​entre d'altres entitats.

Quina experiència té Foro Capital Pymes organitzat fòrums?

 • Fòrum capital pimes ha celebrat més de 20 edicions a Madrid i Barcelona, ​​en què s'han presentat més de 170 empreses amb facturació d'1 a 32 milions i buscant 2 milions d'euros de mitjana, davant més de 230 inversors en total.

Quin és el calendari proper de Fòrums?

 • Les dates dels fòrums es publiquen a la pàgina WEB, a la categoria Agenda.

 

Inscripció Empreses
CA ES