Avís Legal

Informació legal

En compliment amb el deure de la informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el contingut d'aquesta pàgina web https://forocapitalpymes.com/ (d'ara endavant, la “Web”) pertany a FORO CAPITAL PYMES, SL., amb domicili social a Carrer Pic de Peguera Nº 2, 17003, a Girona i proveït amb NIF B-55.172.399. Aquest avís legal regula les condicions d'ús del portal d'Internet esmentat.

Acceptació de lusuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i la utilització de la pàgina web següent https://forocapitalpymes.com, que FORO CAPITAL PYMES, SL, posa a la disposició dels usuaris d'internet. Per tant, l'accés a aquesta implica l'adquisició de la condició d'usuari i per això l'acceptació de les condicions d'ús del web. En cas de desacord amb les condicions, cal abstenir-se a l'ús del lloc web.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb FORO CAPITAL PYMES, SL

Contacta amb nosaltres

Per contactar amb nosaltres podeu fer-ho a l'adreça dalt indicada; mitjançant el correu electrònic: comunicacion@forocapitalpymes.com o bé a través de les dades i/o formulari de contacte que figuren a la pròpia pàgina web.

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l'usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l'empresa.

L'ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per FORO CAPITAL PYMES, SL a la web o els seus continguts.

El titular de la web no s'identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma com aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

Política de propietat intel·lectual i industrial

L'empresa és el titular en exclusiva dels drets relatius a la seva pàgina web i les seves xarxes socials, per això, tots els continguts, disseny gràfic i codis que formen part de https://forocapitalpymes.com són de titularitat exclusiva de la mateixa i, per tant, queda prohibit la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts, ni tan sols encara que se'n citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ , exprés i per escrit. Per això, queden protegits per la Llei de propietat intel·lectual.

FORO CAPITAL PYMES, SL, no concedeix cap autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part de FORO CAPITAL PYMES, SL Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part de FORO CAPITAL PYMES, SL, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L'empresa es reserva el dret d'exercitar davant de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitats i garanties

FÒRUM CAPITAL PIMES, SL. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte de la web així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, FORO CAPITAL PYMES, SL no es pot fer responsable de les situacions següents que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
  • L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer.
  • L'absència de virus i altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de FORO CAPITAL PYMES, SL
  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, FÒRUM CAPITAL PIMES, SL. no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si s'escau s'incloguin al lloc web, s'ajustin al present avís legal, ni que l'ús del lloc web es faci de manera diligent.
  • L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.
  • Els continguts a què l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines semblants.
  • La introducció de dades errònies per part de lusuari o dun tercer.
  • Contingut i ús Propietat intel·lectual i industrial

FORO CAPITAL PYMES, SL podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l'accessibilitat a la web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Això no obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, FORO CAPITAL PYMES, SL, comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), FORO CAPITAL PYMES, SL., es compromet a l'eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Política d'enllaços

No es permet introduir enllaços a cap pàgina web propietat de FORO CAPITAL PYMES, SL sense el consentiment exprés del titular.

FORO CAPITAL PYMES, SL es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on s'estableixi l'enllaç si considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Reserva del dret a modificar aquest avís legal

FORO CAPITAL PYMES, SL, es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a qualsevol canvi o novetat normativa o jurisprudencial. En aquests casos s'avisarà a la present pàgina web amb antelació prudencial els canvis que es produeixi a la política de protecció de dades ia partir de quan començaran a tenir plens efectes.

 Llei aplicable i jurisdicció competent

El lloc web és operat i controlat per FORO CAPITAL PYMES, SL Per tant, en cas que hi hagi algun conflicte, l'empresa i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Inscripció Empreses
CA ES